کتاب های تخصصی پلیمر

در این قسمت سایت می توانید کتاب های تخصصی پلیمر را به صورت رایگان دانلود کنید

درخواست کتاب خود را میتوانید به ایمیل سایت ارسال نمایید

 

 

لینک دانلود

نویسنده

اسم کتاب

ردیف

دانلود

Brendan Rodgers

 RubberCompounding - Chemistry and Applications

1

 دانلود

  van Krevelen 

 PROPERTIES OF POLYMERS 

2

دانلود

 Manas Chanda

 Plastics Fundamentals,Properties and Testing

3

دانلود

 CONSTANTINE

SOLID STATE POLYMERIZATION

4

 دانلود

Crawford

 Plastic Engineering

5

دانلود

Montgomery

 Introduction to Polymer Rheology

6

دانلود

E.NIELSEN

MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMERS AND COMPOSITES

7

دانلود  Tim A. Osswald Polymer Processing * Modeling and Simulation

8

دانلود

 Rakesh K. Gupta

 Fundamentals Of Polymer Engineering

9

دانلود  Seyyed Khandani

 Engineering Design Process

 10
دانلود E.M. Abdel-Bary

Handbook of Plastic Films

11
دانلود Montgomery T. Shaw
William J. MacKnight

Introduction to Polymer Viscoelasticity
Third Edition

12
دانلود Shalaby W. Shalaby
Karen J.L. Burg

Absorbable and Biodegradable Polymers

13
دانلود

Otto_G._Piringer,_A._L._Baner

Plastic_packaging 14
دانلود

Frank M. White

Fluid Mechanics(Seventh Edition) 15
دانلود

Robert C. Klingender

Handbook of SPECIALTY ELASTOMERS 16

دانلود کتاب های بیشتر در لینک زیر:

http://www.polyma.ir/digitalbook