استخدام مهندس پلیمر

Wednesday, February 17, 2016

کارخانه رنگسازی به مهندس  شیمی(پلیمر) با حداقل 5 سال سابقه  کار در رنگسازی نیازمند است
paint721@gmail.com

Leave your comment