روند قیمت پلی اتیلن گرید 0035

چهار شنبه , 2 آذر , 1396

منبع قیمت ها : انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران

گروه پلیما

ارسال نظر