مهندس شیمی و پلیمر،گرایش رنگ

چهار شنبه , 9 شهریور , 1394

مهندس شیمی،گرایش رنگ , باسابقه درزمینه آزمایشگاه , تولید رنگ ، محل سکونت شرق تهران

ایمیل:
mang_paint@yahoo.com

9/6/94

نیازمندی های همشهری

ارسال نظر