واحد کنترل کیفی

Wednesday, September 16, 2015

به یک نفر نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی شیمی گرایش پلیمر برای کار در واحد کنترل کیفیت نیازمندیم

تلفن تماس: 7 – 32255026 – 056 داخلی101

روزنامه خراسان1394/6/24

آگهی استخدامی استخدام خراسان جنوبی و بیرجند

 

 

Leave your comment