مهندس شیمی پلیمر یا آلی

Sunday, August 23, 2015

مهندس شیمی

مهندس شیمی پلیمر یا آلی با حداقل  5 سال سابقه جهت کنترل  کیفیت، تولید  محدوده احمد آباد مستوفی , سرویس به عهده شخص
info@isotechpart.com

نیازمندی های همشهری

1/6/94

Leave your comment