لیسانس شیمی یا پلیمر

یک شنبه , 16 آبان , 1394

مهندس شیمی یا پلیمر در زمینه قطعات خودرو ترجیحا ساکن غرب تهران

sanginmodj@gmail.com

 

ارسال نظر