به یک نفر مهندس شیمی یا پلیمر

چهار شنبه , 3 شهریور , 1394

به یک نفر مهندس شیمی , یا پلیمرباسابقه کار مفید , نیازمندیم شهرک صنعتی عباس آباد

شماره تماس

36424500-2

نیازمندیهای همشهری

3/6/94

ارسال نظر