مهندس پلیمر خانم

Tuesday, September 29, 2015

«خانم »باتجربه بامدرک شیمی یا پلیمردرزمینه فروش تخصصی مواد , اولیه رنگ ورزین باتسلط کامل به زبان

ایمیل

exir198@gmail.com

همشهری

Leave your comment