لیسانس پلیمر یا مکانیک

Wednesday, September 23, 2015

آگهی استخدام

به یک نفر لیسانس پلیمر و یا مکانیک با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط برای واحد کنترل کیفیت یک واحد تولیدی لوله های پلی اتیلن در شهرستان فردوس نیازمند است

متقاضیان استخدام می بایست رزومه کاری خود را در اسرع وقت به آدرس  زیر ایمیل فرمایند.

fp.employee@yahoo.com

روزنامه خراسان (1394/6/31)

Leave your comment