شرکت رنگ سازی

Sunday, August 23, 2015

یک شرکت رنگ سازی , واقع در مامونیه(اتوبان ساوه) , به یک کارشناس شیمی , جهت آزمایشگاه , نیازمند است

تلفن تماس
09122008531

Arya.paint@yahoo.com

1/6/94

نیازمندیهای همشهری

Leave your comment