کارشناسی شیمی گرایش پلیمر

یک شنبه , 25 شهریور , 1394

آگهی استخدام

به یک نفر نیروی مرد با حداقل مدرک کارشناسی شیمی گرایش پلیمر برای کار در واحد کنترل کیفیت نیازمندیم

اطلاعات تماس

تلفن تماس:7– 32255026 – 056 داخلی101

روزنامه خراسان 1394/6/24

ارسال نظر