استخدام مهندس پلیمر

Sunday, June 5, 2016

کارشناس شیمی یا پلیمر

حداقل یک سال سابقه

درزمینه بازرسی قطعات خودرو

جهت کاردرغرب وشرق تهران


Iss.inspect97@gmail.com

Leave your comment