استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 15 خرداد , 1395

کارشناس شیمی یا پلیمر

حداقل یک سال سابقه

درزمینه بازرسی قطعات خودرو

جهت کاردرغرب وشرق تهران


Iss.inspect97@gmail.com

ارسال نظر