استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 22 فروردین , 1395

به یکنفر مهندس پلیمر جهت کاربا دستگاه اکسترودر , درمحدوده شهریار نیازمندیم
65469093

ارسال نظر