استخدام مهندس پلیمر

Monday, February 8, 2016

کارخانه رنگسازی به مهندس , شیمی(پلیمر) با حداقل 5 سال سابقه , کاردر رنگسازی نیازمند است
paint721@gmail.com

Leave your comment