استخدام مهندس پلیمر

دوشنبه , 18 بهمن , 1394

کارخانه رنگسازی به مهندس , شیمی(پلیمر) با حداقل 5 سال سابقه , کاردر رنگسازی نیازمند است
paint721@gmail.com

ارسال نظر