استخدام مهندس پلیمر

Tuesday, January 26, 2016

کارخانه رنگسازی به مهندس , شیمی(پلیمر)آقا حداقل5سال , سابقه کاردررنگسازی نیازمنداست
paint721@gmail.com

Leave your comment